Osnovna djelatnost: 6820 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup

15.81 Proizv. kruha, peciva, svj. tjesten. i kolača
15.82 Proizv. dvopeka, keksa, traj. peciva i kolača
50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
51.2 Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
51.41 Trgovina na veliko tekstilom
51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
51.43 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
51.47 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
51.5 Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
51.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
52.41 Trgovina na malo tekstilom
52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
52.48.2 Trgovina na malo satovima
52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
55.1 Hoteli
55.11 Hoteli i moteli, s restoranom
55.12 Hoteli i moteli, bez restorana
55.23.1 Ostali smještaj za boravak turista
55.3 Restorani
55.4 Barovi
55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
* Mjenjačnice
* Usluge posredovanja i zastupanja u međunarodnom prometu roba i usluga
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Međunarodni transport robe i putnika
* Međunarodno otpremništvo
* Turističke usluge s inozemstvom
* Posredovanje u prometu nekretnina
* Poslovanje nekretninama

Godisnje izvjesce PPI 2021

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak 

Zahtjev za ponovnu uporabu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14 )

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15. )

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva UTD Ragusa d.d., službenik za informiranje UTD Ragusa d.d.:

– pisanim putem na adresu: UTD Ragusa d.d.,Branitelja Dubrovnika 7, PP170, 20 000 Dubrovnik
– putem elektroničke pošte na adresu: nfarcic@tup.hr
– telefonom na broj: +385 20 313 820

Službenik za informiranje UTD Ragusa d.d.: Nikolina Farčić, član uprave – direktor

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 8:00 do 15:00 sati

Pravo na pristup informacijama uređuju:


Opći propisi

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09, 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18, 98/19)
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/1882/94128/99110/0780/1378/1512/18118/18)
 • Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, br. 92/05140/05142/0677/07107/0727/0834/1149/11150/1134/1249/1237/1338/1301/15138/1561/1770/1998/19)

Propisi EU i međunarodni dokumenti

Ostali propisi
Zakon o pravu na pristup informacijama – (Narodne novine, br. 25/13, 85/15)
Zakon o tajnosti podataka – (Narodne novine, br. 79/07, 86/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka – (Narodne novine, br.108/96)
Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16)
Zakon o općem upravnom postupku – (Narodne novine, br. 47/09)
Zakon o zaštiti potrošača – (Narodne novine, br. 19/22)